Náš tím

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK

Telefón: 02/59357 525, VoIP 31525

Email: daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.

Telefón: 02/59357523

Email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti humánnej výživy. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.

Mgr. Diana Čelárová, PhD. (materská dovolenka)

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Univerzite v Ljubljane.  V roku 2018 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fyziologickom ústave LF UK pod vedením prof. MUDr. Borisa Mravca, PhD. Počas štúdia absolvovala výskumný pobyt na Nova Southeastern University, FL, USA kde sa venovala diagnostike detí s poruchami autistického spektra a ABA terapii detí so závažným problémovým správaním a selektivitou v konzumácii potravín. V súčasnosti ukončila štúdium aplikovanej behaviorálnej analýzy na Masarykovej Univerzite v Brne a pôsobí ako členka tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike porúch autistického spektra.

 

Mgr. Hana Celušáková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1998). V rokoch 1998 – 2003 pracovala v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku. V roku 2002 ukončila Špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (LF SZU). Absolvovala Certifikovaný študijný program v psychoterapii v PCA, v roku 2009 získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a bola zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR. Od roku 2008 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v kategórii iný zdravotnícky pracovník – odbor klinická psychológia. Od roku 2015 začala postgraduálne štúdium na LF UK pod vedením Prof. MUDr. Ostatníkovej, PhD. Aktuálne pôsobí tiež ako členka výskumného tímu v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom.

 

Mgr. Žofia Szapuová

Magisterské štúdium absolvovala na UK v odbore psychológia. V súčasnosti je študentku internej formy doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pracuje pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD., témou jej dizertačnej práce je "Adaptívne správanie u jedincov s autizmom a vzťah k potenciálnym biomarkerom". V Akademickom centre výskumu autizmu LFUK je súčasťou diagnostického tímu. Aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov. Venuje sa včasnej intervencii podľa Early Start Denver Modelu, čo je vedecky overená metóda, ktorého zámerom je posilniť deti s poruchou autistického spektra a rozvoj v sociálno-emocionálnej a kognitívnej oblasti a jazyka a komunikácie. 

 

MUDr. Mária Vidošovičová

Telefón: 02/59357426

Email: maria.vidosovicova@fmed.uniba.sk

 

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi.

RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

Je pedagogickou pracovníčkou na Fyziologickom ústave lekárskej fakulty UK. V Akademickom centre výskumu autizmu (ACVA) sa denne stretáva s deťmi s poruchou autistického spektra, kde na základe antropometrických dát skúma telesné znaky tejto vývinovej poruchy. Cieľom jej výskumu je nájdenie vhodných biomarkerov, ktoré by uľahčovali a urýchľovali diagnostiku detí v ranom veku; a to aj neštandardnými prístupmi – odoberanie odtlačkov prstov a skúmanie ich špecifík, alebo meranie dĺžok a pomerov jednotlivých prstov.

 

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Telefón: 02/59357520

Email: silvia.hnilicova@fmed.uniba.sk

MUDr. Silvia Hnilicová po skončení štúdia pracovala ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Pod vedením prof Krišku pracovala na práci Compliance pacientov k liečbe a podielala sa na práci Liekového informačného centra. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Spanielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 pracovala ako senior analytik pre Health Policy Institute, kde sa venovala najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK.  Od roku 2013 je odborným asistentom na Fyziologickom ústave a venuje sa práci v ACVA. 

MUDr. Alexandra Tomová, PhD.

Aleksandra Tomova ukončila štúdium na Moskovskej lekárskej akadémii I. M. Sečenova v Ruskej federácii. Následne sa špecializovala v odbore dermatológia a venerológia, ďalšiu prax absolvovala ako lekár v Bulharsku. Na výskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie v Ruskej Akadémii Lekárskych vied absolvovala PhD. Postdoktorálny pobyt absolvovala na New York Medical College, USA, kde študovala expresiu a reguláciu bakterialných génov, ako aj ich rezistenciu na antibiotiká. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom črevnej mikroflóry na gastrointestinálne poruchy a správanie u deti s autizmom. 

RNDr. Jaroslava Babková, PhD. (materská dovolenka)

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 nastúpila ako interná doktorandka na Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v študijnom programe: normálna a patologická fyziológia. Pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám.