Náš tím

Kontaktné údaje:

 

Fyziologický ústav LFUK

Sasinkova 2

813 72 Bratislava

02/59357520

0949 797 436

Pri objednávaní nás kontaktujte e-mailom.

vyskum.autizmus@gmail.com

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK

Telefón: 02/59357 525, VoIP 31525

Email: daniela.ostatnikova(at)fmed.uniba.sk

je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

Telefón: 02/59357520

Email: silvia.hnilicova@fmed.uniba.sk

MUDr. Silvia Hnilicová po skončení štúdia pracovala ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Pod vedením prof Krišku pracovala na práci Compliance pacientov k liečbe a podielala sa na práci Liekového informačného centra. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Spanielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 pracovala ako senior analytik pre Health Policy Institute, kde sa venovala najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK.  Od roku 2013 je odborným asistentom na Fyziologickom ústave a venuje sa práci v ACVA. Je externým doktorandom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.

Telefón: 02/59357523

Email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti humánnej výživy. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD

Pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave LFUK. Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Na fyziologickom ústave LFUK získala titul PhD pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Zaoberá sa štúdiom kandidátnych génov u autistických pacientov na Slovensku.

MUDr. Alexandra Tomová, PhD.

Aleksandra Tomova ukončila štúdium na Moskovskej lekárskej akadémii I. M. Sečenova v Ruskej federácii. Následne sa špecializovala v odbore dermatológia a venerológia, ďalšiu prax absolvovala ako lekár v Bulharsku. Na výskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie v Ruskej Akadémii Lekárskych vied absolvovala PhD. Postdoktorálny pobyt absolvovala na New York Medical College, USA, kde študovala expresiu a reguláciu bakterialných génov, ako aj ich rezistenciu na antibiotiká. V súčasnosti sa zaoberá vplyvom črevnej mikroflóry na gastrointestinálne poruchy a správanie u deti s autizmom. 

MUDr. Mária Vidošovičová

Telefón: 02/59357426

Email: maria.vidosovicova@fmed.uniba.sk

 

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi.

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

 

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník/postdoc v Laboratóriu neurohumorálnych regulácií, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, najmä však výskumu účinkov oxytocínu počas stresu, v ontogenéze a jeho vplyvom na centrálny nervový systém.      

                                                                                                               

RNDr. Jaroslava Babková, PhD.

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 nastúpila ako interná doktorandka na Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v študijnom programe: normálna a patologická fyziológia. Pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám.

Mgr. Gabriela Lakoštíková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na FF Trnavskej univerzity v Trnave (2008). Doktorandskú prácu obhájila na tému Deficity čiastkových funkcií a školská úspešnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z odboru špeciálna pedagogika na  PF Univerzity Komenského v Bratislava (2013). Počas vysokej školy pracovala ako dobrovoľníčka vo vylúčenej komunite s rodinami a deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v Centre MAK – Trnava. Počas doktorátu pôsobila i ako pedagóg v MŠ pre deti s poruchami autistického spektra. Ako psychologička pracuje už piaty rok v nízkoprahovom centre Ulita v Petržalke, kde sa spolupracuje na doučovaniu detí mladšieho a staršieho školského veku. Zaujíma sa o psychoterapiu a je frekventantkou dlhodobého výcviku v Geštal psychoterapii. Aktuálne pôsobí ako výskumná pracovníčka v Akademickom centre výskumu autizmu na LF UK, kde sa venuje diagnostike osôb s autizmom. Ako výskumná pracovníčka na Ústave sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky sa venuje i príprave budúcich liečebných pedagógov.

MUDr. Lenka Siklenková

Počas svojho štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave sa ako dobrovoľníčka venovala práci s autistickými deťmi. Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 2013, pričom obhájila diplomovú prácu, v ktorej sa zaoberala polymorfizmami v géne pre oxytocínový receptor a ich spoluúčasti na etiológii autizmu. Od roku 2014 pôsobí ako asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave.

Silvia Opálená

Koordinátorka ACVA