Aspergerov syndróm - výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu

04.09.2014 15:08

Centrum nadania, n.o.                                                                                                     

v spolupráci s odborníkmi v oblastiach vedy, diagnostiky, terapie, výchovy a vzdelávania Vás pozýva na celoslovenskú konferenciu

Aspergerov syndróm

- výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu

ktorá sa bude konať                                                                                                                                                                

23. a 24. októbra 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline

Cieľom konferencie je:

  • spojiť odborníkov jednotlivých oblastí (školstva, zdravotníctva, sociálneho systému a rodiny)
  • vyhodnotiť aktuálny  stav v jednotlivých oblastiach v odbornej a sociálnej podpore detí a mládeže s Aspergerovým syndrómom
  • vypracovať návrh systémových riešení  a predložiť ho kompetentným inštitúciám (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvu zdravotníctva SR; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR        ;  Výskumný ústav psychológie a patopsychológie; Metodické centrá; .....)
  • vypracovať a distribuovať informačné materiály pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá  vytvára a ovplyvňuje podmienky  systému výchovy a vzdelávania (základné školy, stredné školy, zdravotné strediská , CPPP, základné umelecké školy, materské centrá, centrá voľného času....)

Odborní garanti konferencie:

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Fyziologický ústav LFUK

 

Prof. PhDr. Miron Zelina, DRSc., Dr.hc.

Ústav humanitných štúdií UK PF Bratislava

 

Prednášajúci, ktorí budú garantmi návrhu systémových zmien (pracoviská: LF UK, Klinika detskej psychiatrie DFN, Psychologická ambulancia, Andreas, Súkr. ZŠ pre int. nadaných žiakov CENADA a iné)

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., MUDr. Ján Šuba, MUDr. Eva Katrlíková, MUDr. Martin Naď, Mgr. Daniela Jánošíková, PhD., Mgr. Naďa Okenicová, Mgr. Michaela Martinková, PhDr. Jana Jurášková, PhD., Mgr. Martina Mátychová, PhD., Mgr. Marcela Čmiková, Mgr. Jorga Struhárová

a iní.

 

Poplatky:

konferenčný poplatok 35€

v prípade záujmu o ubytovanie a stravu 40€ (1 noc, 1x raňajky, 2x obed, 1x večera )

 

V prípade záujmu o účasť na konferencii sa môžete prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Program konferencie s časovým rozvrhom príspevkov bude zverejnený 3.10.2014

V prípade záujmu o prezentáciu vlastného príspevku nás kontaktujte mailom martina.matychova@centrumnadania.sk alebo telefonicky 0905 509 239.

 

Pozvánka na stránke Centra nadania:

https://www.centrumnadania.sk/index.php?filename=oznamy

 

a elektronickej prihláška:

https://www.centrumnadania.sk/index.php?filename=prihlaska_konferencia