Diagnostická škála Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)

18.04.2014 13:35

MUDr. Aneta Kubranská

        Presná diagnostika jedincov s poruchami autistického spektra (PAS) je pomerne náročná, avšak je nevyhnutná pre včasné zvolenie vhodnej intervencie. V súčasnosti nie sú známe žiadne presne definované biomarkery, na základe ktorých by sme mohli určiť, či u jedinca ide o autizmus alebo nie. Diagnostický proces je založený na stanovení silných a slabých stránok dieťaťa a dospelých, ich schopností a zručností, ktoré nám pomôžu pri vytvorení individuálneho programu sledujúceho ich potreby v budúcom manažmente starostlivosti.

Plejáda príznakov, ktoré sú definované ako dôležité pri poruchách autistického spektra je extrémne rozmanitá. V súčasnej dobe je diagnostika tejto heterogénnej skupiny ochorení založená najmä na histórii ochorenia a priamom pozorovaní správania sa dieťaťa alebo dospelého (Risi a spol., 2006).

Jednou z najpoužívanejších pozorovacích metód je Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) (Autizmus- algoritmus diagnostického pozorovania) (Lord, Rutter, DiLavore, Risi, 1989) alebo Autism Diagnostic Observation Schedule- second version (ADOS-2). ADOS-2 je druhou, revidovanou verziou ADOS vydanou v máji v roku 2012, ktorá sa používa v klinickej a výskumnej praxi na celom svete. ADOS-2 zahŕňa nový Modul pre batoľatá, vďaka ktorému je možné autizmus diagnostikovať veľmi skoro, už vo veku 12 mesiacov (Luyster a spol., 2009). Skorá diagnostika je nesmierne dôležitá pre skorú intervenciu, čo v praxi to znamená, že čím skôr sa u dieťaťa diagnostikuje autistická porucha, tým skôr sa môže začať liečba (o možných intervenciách u autistických detí sa dozviete v nasledujúcich pripravovaných článkoch).

            ADOS-2 je považovaný za „zlatý štandard“ v diagnostike autizmu (Molloy a spol., 2011). Táto diagnostická škála sa zameriava na hodnotenie komunikácie, sociálnej interakcie a tvorivosti. Protokol sa skladá zo série štrukturovaných a semi-štrukturovaných rozhovorov a aktivít zahrňujúcich interakciu medzi administrátorom a vyšetrovaným subjektom (dieťaťom alebo dospelým). Pri ADOS-2 vyšetrení administrátor získa obraz o 4 najhlavnejších oblastiach - jazyku a komunikačných schopnostiach dieťaťa, vzájomnej sociálnej interakcii, hre, stereotypných prejavoch a úzko vymedzených záujmoch. Zo všetkých týchto oblastí získa jedinec isté skóre. Pre diagnózu autizmu alebo autistického spektra je najvýznamnejšie skóre pre komunikáciu a vzájomnú sociálnu interakciu. Ak súčet skóre z oboch oblastí dosiahne istú hranicu, u dieťaťa/dospelého ide o autistickú poruchu. Ak nepresiahne hraničné hodnoty, u dieťaťa/dospelého nejde o autistickú poruchu (Lord a spol., 2000). Na základe ADOS-2 vyšetrenia je možné určiť aj kvantitatívnu mieru autistických príznakov – nízku, strednú a vysokú. Hoci ADOS-2 poskytuje veľmi cenné informácie pre klinického odborníka pri diagnostike, výsledok neposkytuje absolútnu odpoveď, či má dieťa poruchu autistického spektra. Záverečnú diagnózu stanoví odborník až po klinickom zhodnotení.

Administrátor hodnotí správanie, ktoré bolo identifikované ako dôležité pre diagnózu autistického spektra na rôznej vývojovej úrovni a chronologického veku. Aktivity poskytujú dieťaťu zaujímavý, motivujúci a štandardizovaný kontext pre sociálne interakcie, uskutočňujú sa pomocou presne definovaných hračiek a nástrojov, ktoré vytvárajú vhodné prostredie na sociálnu interakciu. Administrácia ADOS-2 škály trvá približne 30 – 60 minút. Počas tohto času administrátor poskytuje dieťaťu sériu príležitostí na odhalenie jeho sociálnych a komunikačných schopností relevantných na stanovenie diagnózy autizmu.

Aby bolo ADOS-2 vyšetrenie objektívne, a aby neznevýhodňovalo deti s oneskoreným vývinom reči, je možné ho robiť v 5 moduloch, pričom sa vyšetrenie prispôsobí úrovni expresívnej reči dieťaťa. Expresívne jazykové schopnosti vplývajú skoro na všetky aspekty sociálnej interakcie a hry. A preto je výber modulu postavený primárne na báze úrovne expresívnej reči a sekundárne na báze chronologického veku jedinca.

MODUL PRE BATOĽATÁ – je určený pre deti vo veku 12 – 36 mesiacov.

MODUL 1 – je určený pre jedincov, ktorí nepoužívajú slovné spojenia konzistentne, vedia povedať pár slov.

MODUL 2 – je určený pre jedincov rozprávajúcich vo frázach, slovných spojeniach, ich reč však nie je plynulá.

MODUL 1, 2 a MODUL pre batoľatá je zostavený na báze hry, kde je cieľom aktivít poskytnúť zaujímavý, motivujúci a príjemný kontext na pozorovanie sociálnej interakcie a komunikačných prístupov dieťaťa.

MODUL 3 – je určený pre jedincov, ktorí sú schopní používať vety, používajú aspoň nejaké gramatické štruktúry a sú schopní rozprávať o veciach, ktoré nie sú v kontexte prítomnej aktivity.

MODUL 4 – je určený pre adolescentov a dospelých, pre ktorých hra s hračkami už nie je vhodná, vyšetrenie má formu rozhovoru.

ADOS-2 však zachytáva iba "vzorku" sociálnej komunikácie, a preto nemusí odrážať celú škálu silných stránok a problémov dieťaťa. Na posúdenie celkového stavu dieťaťa v minulosti a prítomnosti, jeho vývoja a správania v minulosti slúžia rôzne iné diagnostické postupy, ako je napr. Autism Diagnostic Interview (ADI) alebo jeho revidovaná verzia Autism Diagnostic interview- revised (ADI-R) (Lord a spol., 1994). O tomto diagnostickom postupe Vás budeme informovať v nasledujúcich článkoch.

Kombinácia uvedených diagnostických škál (ADOS-2 a ADI-R) sa považuje za „zlatý štandard“ v diagnostikovaní autistických porúch vo svetovom meradle. Obe škály spoločne poskytujú komplexný obraz o diagnostike dieťaťa/dospelého z hľadiska autistickej poruchy a preukazujú 85% senzitivitu a 87% špecificitu v porovnaní s kritériami určenými v MKCH-10 a DSM-IV (Baird a spol., 2011; Matson a spol., 2012).

Ako vyzerá ADOS-2 vyšetrenie v praxi:

Je vhodné, aby administrátor najprv získal informácie o úrovni expresívnej reči dieťaťa/dospelého (najčastejšie na základe úvodného telefonického rozhovoru s rodičom). Následne administrátor zvolí modul, ktorým bude jedinca vyšetrovať. Ak má dieťa špecifické poruchy – napr. telesné alebo sluchové postihnutie, je vhodné, aby bol administrátor dopredu o týchto skutočnostiach informovaný. Nie je vhodné, aby administrátor dieťa poznal, alebo mal o ňom podrobnejšie informácie ešte pred samotným vyšetrením. Tie sa poskytujú až následne v ďalšom diagnostickom procese – napr. pri vyššie spomínanom ADI-R škálovaní.

Samotné ADOS-2 vyšetrenie u menších detí netrvá dlhšie ako 30-60 minút (MODUL 1, 2 a MODUL PRE BATOĽATÁ). Je pri ňom žiaduca prítomnosť rodiča, resp. opatrovateľa, ktorého dieťa dobre pozná. Prítomnosť rodiča vplýva na dieťa upokojujúco, dieťa sa cíti istejšie. Rodič do vyšetrenia nezasahuje, iba ak je vyzvaný administrátorom. Vyšetrenie sa skladá z presne štruktúrovaných hier (napr. hra s balónom, bublifukom atď.), kedy administrátor poskytuje dostatok príležitostí na vzájomnú sociálnu interakciu medzi ním a dieťaťom. Administrátor sleduje presné reakcie dieťaťa a zaznamenáva si ich do protokolu.

U starších detí a dospelých, u ktorých je zvolený modul 3 a 4, trvá vyšetrenie približne 60-90 minút. Vyšetrenie starších detí sa zakladá najmä na rozhovore, ktorý by mal byť pre dieťa/dospelého príjemný, nevnucujúci. Administrátor sa snaží získať obraz o vzájomnej sociálnej interakcii, o vnímaní sociálnych vzťahov a emócií. Pri tomto vyšetrení nie je potrebná prítomnosť rodiča, pretože niektoré staršie deti sa zdráhajú rozprávať pred rodičmi o svojich pocitoch a vzťahoch.

Počas vyšetrenia je zhotovovaný videozáznam, ktorý slúži administrátorovi na presné popísanie jednotlivých reakcií dieťaťa, je možné si ho prezrieť viackrát za sebou a objektivizovať jednotlivé príznaky (napr. repetetívne správanie, echolálie a pod.).

Je dôležité pripomenúť, že ADOS-2 vyšetrenie neposkytuje informácie o intelektových schopnostiach dieťaťa!

Po vyšetrení administrátor objektívne zhodnotí prítomnosť autistických symptómov a posúdi, či ide, alebo nejde o poruchu autistického spektra alebo autizmus.

Naše ACVA centrum ako jedno z mála centier na Slovensku poskytuje bezplatne ADOS-2 a ADI-R vyšetrenie (spolu s ďalšími vyšetreniami). Viacero našich odborníkov (lekárov, psychológov) sa zúčastnilo medzinárodného školenia a stalo sa tak certifikovanými diagnostikmi v ADOS-2.

V blízkej budúcnosti plánujeme zorganizovať školenie pre ADOS-2 škálu pre ďalších odborníkov z celého Slovenska. Ak máte záujem o toto školenie, prosím napíšte nám na náš mail vyskum.autizmus@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0949 747 436.

Ak ste rodič a máte u svojho dieťaťa podozrenie na prítomnosť autistických príznakov, alebo chcete dať svoje dieťa diagnostikovať, neváhajte nás kontaktovať na vyskum.autizmus@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0949 747 436.

 

Literatúra:

  1. Baird, G. et al. (2011). Autism diagnosis in children and young people: Recognition, referral and diagnosis of children and young people on the autism spectrum. London: National Institute for Health and Clinical Excellence
  2. Lord, C., Rutter, M., Dilavore, P. and Risi, S. (2008) Autism Diagnostic Observation Schedule Manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
  3. Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook, E.H., Jr., Leventhal, B.L., et al. (2000) ‘The Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic: A Standard Measure of Social and Communication Deficits associated with the Spectrum of Autism’, Journal of Autism and Developmental Disorders 30(3): 205–23.
  4. Lord, C., Rutter, M., & LeCouteur, A. (1994). The Autism Diagnostic Interview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 659-685.
  5. Lord, C., Rutter, M., Goode, S., Heemsbergen, J., Jordan, H., et al. (1989) ‘Autism Diagnostic Observation Schedule: A Standardized Observation of Communicative and Social Behavior’, Journal of Autism and Developmental Disorders 19(2): 185–212.
  6. Luyster R, Gotham K, Guthrie W et al. (2009). The Autism Diagnostic Observation Schedule— Toddler Module: a new module of a standardized diagnostic measure for autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 39 (9): 1305–20.)
  7. Matson,J.L., Beighley, J., Turygin, N. (2012). Autism diagnosis and screening: Factors to consider in differential diagnosis. Research in Autism Spectrum Disorders 6, pp 19–24.
  8. Molloy CA1, Murray DS, Akers R, Mitchell T, Manning-Courtney PUse of the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) in a clinical setting. Autism. 2011 Mar;15(2):143-62. doi: 10.1177/1362361310379241. Epub 2011 Feb 21.
  9. Risi, S., Lord, C., Gotham, K., Corsello, C., Chrysler, C., et al. (2006) ‘Combining Information from Multiple Sources in the Diagnosis of Autism Spectrum disorders’, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 45(9): 1094–103.