Pozor na vedecky nepodložené formy liečby u detí s autizmom!

12.09.2014 09:14

Všetci rodičia chcú, aby ich deti viedli zdravý a plnohodnotný život. Bohužiaľ môžu rodičia detí s autizmom, v snahe pomôcť svojim deťom, padnúť za obeť klamlivým tvrdeniam, ktoré podporujú drahé, neúčinné a často krát nebezpečné formy liečby. Pred začatím akejkoľvek liečby by si rodičia mali položiť otázku, či vychádza z  vedeckého poznania, a mali by kriticky uvažovať o súvisiacich rizikách a prínosoch. Vhodné je tiež požiadať svojho praktického lekára, či bolo preukázané v objektívnych vedeckých štúdiách, že liečba je efektívna a bezpečná, a či tieto štúdie boli publikované v renomovaných vedeckých časopisoch.

Je dôležité si uvedomiť, že na internete môže ktokoľvek zverejniť článok, či zdielať informácie na podporu neúčinných, či nebezpečných intervencií. Takéto podvodné informácie môžu byť totiž dobrým biznisom a cieľom bývajú často rodičia detí s autizmom.

Aby liečba bola považovaná za založenú na dôkazoch, je potrebné vykonať viacero starostlivo navrhnutých vedeckých štúdií, v ktorých sa ukáže merateľné a udržateľné zlepšenie v rôznych cieľových oblastiach. Dizajn štúdie do značnej miery závisí od jej zamerania a účelu, napriek tomu existujú spoločné charakteristiky dobre navrhnutých štúdií.

 

Niektoré z týchto charakteristík zahŕňajú:

-Porovnávanie správne zvolených skupín detí – Deti, ktoré dostávajú novú intervenciu by mali byť porovnané so skupinou, ktorá sa lieči zatiaľ dostupnou metódou a / alebo so skupinou bez intervencie. Priemerný vek, rozdelenie pohlavia, diagnóza a úroveň fungovania sa musí zhodovať vo všetkých skupinách.

 

-Náhodné priradenie účastníkov výskumu do uvedených skupín.

-Pre-test a post-test dizajn štúdie - výkon v určitom teste, či charakteristike je meraný pred a po intervencii, aby sa odmerala prípadná zmena.

-Použitie reprezentatívnych vzoriek - Účastníci štúdie by mali byť reprezentatívni z hľadiska cieľovej populácie. To znamená, že štúdia, ktorá testuje intervenciu pre batoľatá s PAS a priemerné IQ by nemala použiť ako vzorku autistické detí školského veku s vysokou mierou mentálnej retardácie.

-„Zaslepenie“ jednotlivcov zapojených do experimentu - tam, kde je to vhodné, výskumníci ani účastníci výskumu by nemali vedieť, kto je priradený, do určitej skupiny, aby sa predišlo skresleniu pri zbere dát.

-Použitie primerane veľkých vzoriek na základe predchádzajúceho výskumu a štatistickej analýzy.

Nižšie je uvedený prehľad najčastejšie diskutovaných intervencií, ktoré v súčasnej dobe nie sú vedecky overené:

 

Biomedicínske vedecky nepodložené formy liečby:

Chelácia: Liečba zahŕňa podávanie chemikálií určených na naviazanie ťažkých kovov a ich odstránenie z tela. Chelátory majú legitímne použitie pri liečení otráv z olova, ortuti a ďalších kovov. Neexistuje však žiadny dôkaz, ktorý podporuje cheláciu ako bezpečnú alternatívu liečby, pretože autizmus nie je spôsobený otravou ťažkými kovmi. V roku 2005, zomrelo dieťa s autizmom v dôsledku chelátovej liečby, kedy sa chelátor naviazal na vápnik v jeho tele a spôsobil zástavu srdca. Zatiaľ žiadna štúdia zverejnená vo vedeckej literatúre nezachytila abnormálne hladiny ortuti u jedincov s poruchou autistického spektra. Okrem toho, symptómy otravy ortuťou sú rozdielne od symptómov autizmu, čo robí cheláciu nevhodnou voľbou pri ich liečbe.


Lupron terapia: Lupron je liek inhibujúci testosterón používaný pri liečbe predčasnej puberty (ktorá je vzácna) a rakoviny prostaty, ako aj pre "chemickú" kastráciu páchateľov sexuálnych trestných činov. Jeho použitie pri liečbe autizmu je založené na hypotéze, že testosterón zvyšuje toxické účinky ortuti (pozri vyššie). Neexistuje žiadny dôkaz, že Lupron je bezpečný a účinný pri liečbe autizmu. Okrem toho, môže mať škodlivé vedľajšie účinky, vrátane vyrážok, dýchacích ťažkostí, ťažkostí s prehĺtaním, slabosť, bolestivé alebo obtiažne močenie, krv v moči, bolesti kostí, bolesti semenníkov a osteoporózu.

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT): HBOT sa ukázala ako účinná pri liečbe gangrény, otravy oxidom uhoľnatým,  a rôznych ďalších stavov týkajúcich sa kyslíka v krvi. Neexistuje žiadny dôkaz že je autizmus spôsobený nedostatkom kyslíka v krvi. Rovnako neexistujú dôkazy, ktoré podporujú HBOT ako bezpečnú a účinnú pri liečbe PAS. Okrem toho, úžitok z kyslíka podávaného v hyperbarickej komore sa nelíši od lacnejších foriem ako kyslíkový stan, alebo nosová kanyla.

Bezlepková a bezkazeínová diéta: Podporovatelia bezlepkovej (lepok-bielkovina, ktorá sa nachádza v pšenici, raži a jačmeni) a bezkazeínovej (kazeín- bielkovina v mliečnych výrobkoch) diéty tvrdia, že deti s autizmom majú "deravé črevo", ktoré umožňuje opioidom uniknúť do krvného riečišťa a následne cestovať do mozgu a spôsobiť autistické správanie. Pre toto tvrdenie však neexistuje žiaden dôkaz, a štúdie preukázali, že v porovnaní s deťmi s typickým vývinom, deti s autizmom nemajú zvýšené opiáty v krvi. Okrem toho, deti na tomto type stravy majú nižšiu hustotu kostí než iné deti, čo by mohlo viesť k osteoporóze.


Terapia kmeňovými bunkami: V niektorých krajinách, ako Čína, alebo Kostarika sa ako jedna z foriem liečby ponúka terapia kmeňovými bunkami, avšak neexistuje dôkaz, že je bezpečná a účinná a ani záruka že ide o ľudské kmeňové bunky.

Sekretínové injekcie: Sekretín je hormón, ktorý reguluje trávenie. V súčasnej dobe sa pripravuje z ošípaných, nakoľko syntetická ľudská forma nie je k dispozícii. Zatiaľ však neexistujú dôkazy o účinnosti tejto metódy u autistických detí.


Antimykotická terapia: Niektorí ľudia sa domnievajú, že autizmus spôsobujú baktérie v čreve, a pretože antimykotické lieky môžu odstrániť tieto baktérie, súčasne dokážu liečiť autizmus. Neexistuje žiadny dôkaz podporovať antimykotiká ako liek na autizmus. Navyše, liečba detí pomocou antimykotík je potenciálne škodlivá; možné vedľajšie účinky zahŕňajú svrbenie, podráždenie, pálenie, hnačky, bolesť brucha a kožné vyrážky. Niektoré formy antimykotickej liečby, sú absorbované v tele a po čase môžu viesť k narušeniu pečeňových funkcií.


Vitamínové doplnky: Je dôležité udržiavať zdravú a vyváženú stravu. Na dosiahnutie tohto cieľa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu odporučiť rôzne doplnky stravy pre ľudí s autizmom aj bez. Použitie doplnkov môže byť problematické, ak sú zneužívané v snahe liečiť dieťa z autizmu. Neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že vitamínové doplnky môžu vyliečiť autizmus. Použitie doplnkov bez konzultácie s lekárom môže byť dokonca nebezpečné. Niektoré doplnky (napríklad vitamín A) môžu byť toxické, ak sú užívané vo vysokých dávkach počas dlhšieho obdobia; iné nemusia obsahovať presne to, čo tvrdia.

Surové ťavie mlieko: Pomocou surového ťavieho mlieka je možné podľa niektorých vyliečiť problémy spojené s autizmom v širokom rozsahu: od zlepšenia motorických schopností a očného kontaktu až po zníženie zápalu. Aj keď môže byť výživné, neexistuje žiadny vedecký výskum, ktorý potvrdzuje tvrdenie, že surové ťavie mlieko je "všeliek" na autizmus.

Marihuana: Marihuana je nelegálna droga, ktorej použitie v liečbe PAS nie je ani medicínsky ani vedecky podporované. Hlásené krátkodobé vedľajšie účinky užívania marihuany zahŕňajú skreslené vnímanie; narušenú koordináciu; narušené myslenie, riešenie problémov, učenie a pamäť. Dlhodobé užívanie marihuany bolo spojené so zníženou schopnosťou učenia, zvýšeným rizikom vzniku ochorenia dýchacích ciest súvisiacich s fajčením, a zníženou motiváciou.

Nikotínové náplaste: Výskumné štúdie odhalili abnormality nikotínových acetylcholínových receptorov v mozgu ľudí s autizmom, a niektorí vedci predpokladali, že základné príznaky PAS možno pripísať práve týmto zmenám. Niektoré zistenia výslovne poukazujú na nedostatok týchto receptorov, čo vedie k presvedčeniu, že stimulácia alebo zvýšenie týchto receptorov by mohla eliminovať príznaky PAS. Zástancovia nikotínových náplastí u jedincov s PAS sa domnievajú, že nikotín aktivuje receptory, a tým znižuje príznaky PAS. Napriek vedecky dokázaným abnormalitám, použitie tejto liečby nie je položené vedeckými dôkazmi. Žiadne klinické štúdie nepreukázali, že nikotínové náplasti sú bezpečné alebo účinné pri liečbe PAS. Časté nežiaduce účinky zistené v klinických štúdiách hodnotiacich bezpečnosť a účinnosť náplastí zahŕňajú podráždenie kože; problémy so spánkom vrátane nespavosti a nočných môr; bolesti hlavy, poruchy trávenia, a nervozitu.

Bielidlá: V terapii pomocou bielidla, jedinci s PAS prijímajú rozpustnú formu bielidla perorálne alebo cez konečník v snahe vyliečiť ich symptómy. Dávky bielidla sa podávajú opakovane; zástancovia tejto liečby odporúčajú, aby deti pili bieliacu zmes až osemkrát za deň. Dôvodom pre liečbu je, že bielenie môže odstrániť baktérie, parazity, kvasinky a ťažké kovy, a tým eliminovať príznaky PAS. Táto liečba bola široko odsúdená za škody, ktoré môže spôsobiť rovnako ako úplný nedostatok vedeckých dôkazov. Požitie bielidla môže viesť k silným horúčkam, hnačkám, vracaniu, a ďalším komplikáciám.

Transkraniálna magnetická stimulácia: TMS je postup, pri ktorom magnetické polia stimulujú nervové bunky v mozgu za účelom zlepšenia, prípadne  stlmenia určitých funkcií. TMS sa v súčasnosti používa na liečenie duševných porúch, ako je depresia a schizofrénia. K najčastejším krátkodobým nežiaducim účinkom patria bolesti hlavy a diskomfort vlasovej pokožky. TMS je pomerne nová metóda a tak dlhodobé vedľajšie účinky, ak existujú, nie sú známe. Skúmanie účinnosti TMS pri liečbe PAS je v súčasnej dobe v plnom prúde, ale zatiaľ neexistujú dôkazy na podporu jej použitia.

 

Psychologické a behaviorálne vedecky nepodložené formy liečby

Terapeutická hipoterapia
: Jazda na koni u jednotlivcov s PAS sa snaží podporiť motorické, komunikačné a sociálne zručnosti, a zároveň zlepšiť reakcie na vonkajšie podnety. Hoci niekoľko štúdií uverejnených vo vedeckých časopisoch propagovalo výhody terapeutickej jazdy, väčšinou sú popisné, zahŕňajú malé vzorky, alebo sa spoliehajú na slabé výsledky merania, a preto nemôžu podporiť terapeutickú jazdu na koni ako dôveryhodnú a založenú na dôkazoch.

Delfinoterapia: Počas delfinoterapie jedinec s autizmom pláva, dotýka sa, a interaguje s delfínmi. K údajným benefitom delfínoterapie patrí zlepšenie emocionálnej kontroly a komunikačných schopností, rovnako ako zlepšená pozornosť. Niektorí zástancovia tiež tvrdia, že pozitívny emocionálny zážitok pomáha jednotlivcom stať sa vnímavejšími k bežnejším formám liečby. Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že delfinoterapia je účinná z dlhodobého hľadiska. Okrem toho, delfinoterapia zahŕňa významné bezpečnostné riziko, keďže delfíny sú silné zvieratá, ktoré sú schopné ublížiť ľuďom aj napriek rozsiahlemu tréningu.

Prizmatické okuliare: Prizmatické okuliare dokážu zmeniť vizuálne vnímanie jedincov s PAS a údajne zlepšiť správanie a symptómy spojené so zrakovým vnímaním. Stúpenci veria, že niektorí ľudia s PAS trpia skresleným vnímaním a kompenzujú to pomocou abnormálnych pohybov a držania tela, ako je napríklad nakláňanie hlavy. Prizmatické okuliare majú za cieľ zlepšiť narušenie vnemov a podporiť zrakový vývin. Ich domnelé výhody možno rozšíriť do ďalších oblastí, vrátane priestorovej orientácie, chôdze, očného kontaktu, nálady, výrazov tváre aj jemnej a hrubej motoriky. Bohužiaľ tieto účinky nie sú vedecky podložené; žiadne štúdie s dobrými experimentálnymi návrhmi nepodporili využívanie tejto drahej metódy u jedincov s autizmom.

Muzikoterapia: Muzikoterapia si kladie za cieľ zmierniť kognitívne, behaviorálne, sociálne a senzoricko-motorické postihnutie u jedincov s PAS. Hoci muzikoterapia môže byť prospešná pre osoby s PAS, neexistujú presvedčivé vedecké dôkazy o jej účinnosti pri zlepšovaní fungovania osôb s autizmom.

Rôzne formy holding terapie(terapie pevným objatím): Holding terapia je založená na nesprávnom názore, že autizmus je porucha vzťahovej väzby spôsobená zlyhaním niektorého z rodičov. Pri holding terapii, opatrovateľ fyzicky obmedzuje dieťa, aby si vynútil očný kontakt a obnovil vzťahovú väzbu. Táto liečba je považovaná za neefektívnu a nebezpečnú. Neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že holding terapia funguje a doterajšie úmrtia viedli k zastaveniu jej používania.

 

Zdroj:

https://www.autismsciencefoundation.org/what-is-autism/autism-diagnosis/beware-non-evidence-based-treatments

 

Preložila:Mgr. Diana Filčíková