Diagnostika a liečba agresie u detí s autizmom podľa princípov ABA, skúmanie biologických príčin agresie

Diagnostika a liečba agresie u detí s autizmom podľa princípov ABA, skúmanie biologických príčin agresie

Projekt ABA a agresia momentálne neprebieha. Závisí totiž  od pracovných možností prof. F.C. Mace z Floridy a našich finančných zdrojov, plánujeme pokračovať ak získame dostatočné finančné prostriedky. O pokračovaní projektu vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť!!!!!

Výsledky doterajšieho projektu budú zverejnené na stránke.

V prípade záujmu vyplnte prosím dotazník, kde uvediete, že máte záujem o participáciu v projekte agresia. https://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/dotaznik-pre-rodicov1/

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňuje projekt zameraný na daignostiku a liečbu agresie podľa princípov ABA, na výskum podstaty autizmu a úlohy hormonálnych a genetických faktorov vo vytváraní agresívneho/sebapoškodzujúceho správania u detí s autizmom.

Agresívne/sebapoškodzovacie správanie je veľmi častým problémovým správaním u detí s autizmom. V súčasnosti existujú efektívne behaviorálne/psychologické metódy (napr. Aplikovaná behaviorálna analýza- ABA), ktoré dokážu toto správanie odstrániť resp. redukovať. Zároveň existujú predpoklady, že agresia/sebapoškodzovanie môže mať čiastočný pôvod vo zvýšených hladinách testosterónu (a iných hormónov) a takisto môžu byť ovplyvnená geneticky.

 

Cieľ štúdie:

1.      Venovať pozornosť problémovému správaniu (agresia, sebapoškodzovanie) detí s autizmom z biologického hľadiska, a určiť úlohu hormónov a genetických faktorov pri ich vytváraní.

2.      Venovať pozornosť problémovému správaniu (agresia, sebapoškodzovanie) detí s autizmom  z behaviorálneho/psychologického hľadiska a stanovovať príčiny a liečbu na princípoch ABA (Aplikovaná behaviorálna analýza). Pri diagnostike problémového správania budeme požívať okrem psychologických dotazníkov metódu Funkčnej behaviorálnej analýzy založenú na princípoch ABA , aby sme tak určili príčiny problémového správania, a následne navrhli behaviorálnu liečbu (podľa princípov ABA). Diagnostika a liečba bude prebiehať pod dohľadom certifikovaného behaviorálneho analytika prof. F.C. Mace, PhD zo Severe Behavior Clinic (Klinka závažných problémov správania) na NSU, Florida (USA).

3.      Zaoberať sa úlohou hormónov a genetických faktorov pri vzniku autizmu.

 

V rámci projektu bude deťom s autizmom a agresiou stanovená bezplatne diagnóza a (ak bude vhodná) liečba agresie na princípoch ABA pod dozorom renomovaného odborníka so skúsenosťami v oblasti problémového správania u detí s autizmom. Behaviorálna liečba problémového správania patrí medzi celosvetovo akceptované a efektívne metódy, ktorých účinnosť je  potvrdená klinckými štúdiami. Diagnostika a liečba sa stanoví počas procedúry Funkčnej behaviorálnej analýzy (proces, kedy sa budú sledovať agresívne/sebapoškodzoavcie problémy u detí s autizmom v prítomnosti behaviorálneho analytika, ktorý ich následne vyhodnotí a určí terapiu) Tento proces je časovo náročnejší (približne jedno doobedie) v porovnaní s vypĺňaním dotazníkov, ale je objektívnejší a dokážeme ním presnejšie určiť vhodnú liečbu pre dieťa s problémovým správaním.

 

Očakávané prínosy:

- Predpokladá sa zmiernenie/vymiznutie agresie/sebapoškodzovania po behaviorálnej liečbe na princípoch ABA, ktorá bude prebiehať dlhodobo v zariadení, ktoré dieťa navštevuje.

- Vyšetrenia hormónov a genetických údajov napomôžu k bližšiemu porozumeniu hormonálnych zmien u autistických detí s agresiou a sebapoškodzovaním.

- Vyšetrenia hormónov a genetických údajov napomôžu k bližšiemu porozumeniu hormonálnych zmien u autistických detí a pomáhajú objasniť príčiny vzniku tohto ochorenia.

 

Vyšetrenia a procedúry

U deti zapojených do štúdie sa uskutočnia nasledujúce vyšetrenia za prítomnosti lekára a psychológa:

·         Odber krvi: 1x pred podstúpením psychologického testovania

·         Rodičia vyplnenia dotazníky týkajúce sa autistických a agresívnych prejavov ich dieťaťa.

·         Dieťa absolvuje Funkčnú behaviorálnu analýzu a psychologické vyšetrenia na stanovenie autizmu a agresívneho/sebapoškodzovacieho správania

·         U detí, ktoré budú vhodné na liečbu agresie/sebapoškodzovania na základe Funkčnej behaviorálnej analýzy, sa začne s aplikáciou behaviorálnej liečby na princípoch ABA pod dozorom certifikovaného behaviorálneho analytika. Táto liečba bude prebiehať dlhodobo (podľa potreby) v zariadení, ktoré dieťa navštevuje.

 

Dôvernosť údajov

Všetky údaje o Vás sú dôverné. Údaje o Vašej totožnosti ani o totožnosti Vášho dieťaťa nebudú verejne dostupné a vzorky biologického materiálu sa budú spracovávať a vyhodnocovať v zakódovanej podobe. Ak sa budú publikovať výsledky tejto štúdie, Vaše osobné údaje ostanú utajené.

 

V prípade záujmu vyplnte prosím dotazník, kde uvediete, že máte záujem o participáciu v projekte agresia. https://vyskum-autizmu.webnode.sk/news/dotaznik-pre-rodicov1/