Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. MSc.

Telefón: 02/59357523

Email: katarina.babinska@fmed.uniba.sk

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti humánnej výživy. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.