Mgr. Žofia Szapuová

Mgr. Žofia Szapuová

Magisterské štúdium absolvovala na UK v odbore psychológia. V súčasnosti je študentku internej formy doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde pracuje pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD., témou jej dizertačnej práce je "Adaptívne správanie u jedincov s autizmom a vzťah k potenciálnym biomarkerom". V Akademickom centre výskumu autizmu LFUK je súčasťou diagnostického tímu. Aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov. Venuje sa včasnej intervencii podľa Early Start Denver Modelu, čo je vedecky overená metóda, ktorého zámerom je posilniť deti s poruchou autistického spektra a rozvoj v sociálno-emocionálnej a kognitívnej oblasti a jazyka a komunikácie.